Keresés a tartalomban:
Békéltető testületi hírek

Tudnivalók a Pénzügyi Békéltető Testületről

PBT
Címkék: pénz panasz békéltetés vitarendezés fogyasztó fogyasztóvédelem fogyasztóvédelmi fogyasztói panasz bank biztosító
A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) a Magyar Nemzeti Bank mellett működő, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, mely a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók között létrejött - szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - szerződésből, jogviszonyból eredő pénzügyi fogyasztói jogviták intézésével foglalkozik.
A PBT-hez olyan viták rendezésére irányuló kérelemmel lehet fordulni, amelyekben az ügyfél által a szolgáltatónál közvetlenül kezdeményezett panaszkezelési eljárás az ügyfél számára eredménytelenül zárult.Milyen ügyekben jár el a Pénzügyi Békéltető Testület?

A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a bankok, egyéb hitelintézetek, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, pénztárak, befektetési szolgáltatók (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltató) között létrejött - szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével, szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek (pénzügyi fogyasztói jogviták) bírósági eljáráson kívüli rendezése.
 
Nem tartozik a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos jogvita rendezése, mert a fogyasztói csoportok és azok szervezői nem pénzügyi szolgáltatók. Így a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos jogviták alternatív vita rendezési fórumai továbbra is a megyei kamarák mellett működő békéltető testületek.

Mi a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának célja?

A Pénzügyi Békéltető Testület elsősorban egyezség létrehozását kísérli meg a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Melyek a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás megindításának feltételei?

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása me-gindításának alapvető feltétele, hogy a fogyasztó közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését a pénzügyi szolgáltatóval. Ezt a feltételt a kérelem beadásakor igazolni kell, e nélkül a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet elutasítja.
 
Másik fontos feltétel, hogy ne legyen folyamat-ban más – az adott ügyre vonatkozó – eljárás. Ezért a fogyasztónak a kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyben közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított.

Kinek a kérelmére indul a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása?

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, mivel a Pénzügyi Békéltető Testület alternatív vitarendezési fórum, a pénzügyi szolgáltató nem indíthatja meg az eljárást.

Hogyan kell benyújtani az eljárást elindító kérelmet?

A kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez – Budapest 1013 Krisztina krt. 39. (közvetlenül a Déli pályaudvar mellett) - kell írásban benyújtani. Ezen kívül egyes kormányablakoknál vagy elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül is benyújtható (www.magyarorszag.hu)

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

A kérelemnek tartalmaznia kellA kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a pénzügyi szolgáltató írásbeli nyilat-kozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről.
 
A kérelemhez csatolni kell a képviselő meghatalmazását, ha a fogyasztó meghatalma-zott útján jár el. A kérelmet bármilyen formában be lehet nyújtani, de a törvényben előírt kötelező tartalmi elemeknek meg kell felelnie. A Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról is letölthető, fogyasztói kérelem nyomtatvány segít a konkrét kérelem megfogalmazásában.

Mi történik a nem helyesen vagy hiányosan beadott kérelmekkel?

A Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet meghallgatás kitűzése nélkül írásban elutasítja, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanab-ból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban közvetítői eljárást indítottak vagy per van folyamatban, vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak.
 
Ha a kérelem nem felel meg a törvényi követelményeknek, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet - annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül - a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a kérelmezőnek visszaküldi.

Mikortól számítandók az eljárási határidők, mennyire gyors az eljárás?

Az eljárás megindulásától kezdődő határidők számításakor az eljárás megindulásának az mi-nősül, amikor a hiánytalan kérelem a Pénzügyi Békéltető Testülethez beérkezik. Ennek az előírásnak azért van jelentősége, mert a PBT az eljárást az annak megindulását követő 90 napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a határidőt a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az eljárási határi-dőbe tehát nem számít be az az idő, amely a kérelem hiányainak pótlásával telik.

Milyen döntéseket hozhat a Pénzügyi Békéltető Testület?

Elsősorban a felek közötti egyezség létrehozásának megkísérlése a Pénzügyi Békéltető Testület alapvető feladata. Ha az egyezség meg-felel a jogszabályoknak, a Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa azt határozattal jóváhagyja. Eddig az eljárás tulajdonképpen békéltetői (közvetítői) funkciót jelent. Az egyezség elmaradása esetén folytatódik az eljárás –a vitarendezés helyébe quasi igazságszolgáltatás lép - és attól függően válik eredményében ketté, hogy a pénzügyi szolgáltató alávetette-e magát a Pénzügyi Békéltető Testület döntésének vagy sem. Alávetés esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa megalapozott kérelem esetén kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, alávetés hiányában ajánlást.

Melyek az eljárás költségei és kinek kell megfizetnie azt?

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, eljárási díj, illeték nem terheli sem a fogyasz-tót, sem a pénzügyi szolgáltatót. Az eljárás során azonban merülhetnek fel költségek a felek részéről. Az eljárás költségének tekintendő min-daz a költség, amely a felek oldalán a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételével összefüggésben - a célszerű és jóhiszemű eljárás követelményére figyelemmel - igazoltan fel-merült (előzetes tudakozódás, egyeztetés és lev-elezés költsége, a felek személyes meg-jelenésével összefüggő útiköltség és keresetki-esés stb.). Kötelezést tartalmazó határozat esetén rendelkezni kell ezen egyéb költségek összegéről és annak viseléséről. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

Bírósághoz kell-e fordulni, ha a Pénzügyi Békéltető Testület határozata vagy ajánlása kisebb javításokra szorul?

Nem, a határozatban, ajánlásban előforduló bár-mely névcsere, névelírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás kijavítását bár-melyik fél kérheti. Fontos azonban, hogy erre csak a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül van lehetőség. Ha az eljáró tanács a kérelmet indokoltnak tartja, annak beérkezésétől számított nyolc napon belül a kijavítást elvégzi. Ha az el-járó tanács maga észleli a hibát, azt a határozat, illetve az ajánlás kihirdetésétől számított harminc napon belül kérelem hiányában is kijavíthatja.

Hol érhetők el a Pénzügyi Békéltető Testület által nyilvánosságra hozott információk?


A Magyar Nemzeti Bank honlapján kell közzé-tenni minden információt, így különösen a Pénzügyi Békéltető Testület címét, telefonszámát és elektronikus levélcímét, eljárási szabályzatát, egyes határozatait, ajánlásait, hivatkozást a fogyasztó kérelmének előterjesztése céljából a pénzügyi vitarendezés nemzetközi fórumának hálózata, a FIN-Net honlapján közzétett formanyomtatvány elérhetőségére stb.
A honlap elérhetősége: www.felugyelet.mnb.hu/pbt

A Testület további elérhetőségei:

Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Telefon: (36-1) 4899-700
Központi fax: (36-1) 4899-102
E-mail: pbt@mnb.hu
Honlap: http://felugyelet.mnb.hu/pbt

Pénzügyi Békéltető Testület éves jelentése

Fogyasztói kérelem

Kérelmező meghatalmazása

Egyezség elfogadása

Megosztás:
Nyomtatás
Küldés e-mailben

SZÓLJON HOZZÁ!
Tisztelt látogatónk! Amennyiben szeretne a cikk tartalmához hozzászólni, jelentkezzen be, vagy ha még nem rendelkezik hozzáféréssel, regisztráljon. [ Bejelentkezés ] [ Regisztráció ]
Felhasználó azonosító:

Jelszó:

Hozzászólás írása
Mehet

AJÁNLÓ

BMI - Testtömegindex
kalkulátor

Testsúly [kg]:
Magasság [cm]:
Értékelés
Az Ön BMI-je:
Forrás: Magyar Nemzeti Szívalapítvány
Ismeri-e Ön a békéltető testületek munkáját?
 
Nem ismerem
Már hallottam róla
Ismerem és már fordultam is panasszal a testülethez